bg
Merkliste Icon 0

Регламент REACH

Регламент (EG) № 1907/2006 (REACH)

Регламент (EG) № 1907/2006 (REACH-) на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
е регламент влязъл в сила на 1 юни 2007 год. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) е съкращение за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали.

Европейският регламент REACH дава равни права и валидност за всички държави членки. Чрез настоящият регламент REACH се гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда, както и свободното движение на вещества в самостоятелен вид, в препарати и в изделия, като същевременно повишава конкурентоспособността и иновацията.                                       

(Източник: https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EG)_Nr._1907/2006_(REACH))

Всички пуснати на параза продукти на Lebosol® Дюнгер ГмбХ са регистрирани спрямо изискванията на регламента REACH.

Повече информация може да намерите в Европейската агенция по химикали (ECHA) или на REACH-CLP Biozid Helpdesk.