Skip to the navigation Skip to the content
Zwei Personen die in ihren Händen gemeinsam eine Pflanze mit Erde halten
Swing

Информация съгласно член 5 от германския Закон за медийното излъчване

Лебозол®  Дюнгер ГмбХ
ул.Вийзенгасе 28
67471 Елмщайн/Германия

Телефон: +49 6303 99970-00
E-Mail: info[at]lebosol.de
Website: www.lebosol.de

Управляващи директори: Рене Вердаасдонк, Матиас Борк
Регистрационен съд: Лудвигсхафен/Райн
HRB No.: 42826
VAT ID NO.: DE 149 370 410

Информация за онлайн разрешаване на спорове в съответствие с член 14, параграф 1 ODR-VO

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (ОС), която можете да намерите на: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Нашият имейл адрес: info[at]lebosol.bg

 

Отказ от отговорност

С използването на този уебсайт не се установяват договорни отношения. Използването на този уебсайт се извършва на ваш собствен риск. Ние изрично изключваме всякаква отговорност за вреди, включително последващи, които са свързани под каквато и да е форма с достъпа ви до уебсайта Lebosol®.

Това се отнася по-специално за щети, които възникват на Вашия компютър/устройство или Вашата ИТ система поради вируси или поради Вашето доверие в информацията на този уебсайт - включително свързаните уебсайтове или информацията на трети страни, до която може да се получи достъп чрез този уебсайт.

 

Регламент (ЕС) № 1907/2006 (Регламент REACH)

Регламент (ЕС) № 1907/2006 (Регламент REACH) е регламент на ЕС за химикалите, който влезе в сила на 1 юни 2007 г. REACH е съкращение от Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали).

Като регламент на ЕС, REACH е еднакво и пряко валиден във всички държави членки. REACH основно хармонизира и опростява предишното законодателство в областта на химикалите.

(Източник: https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EG)_Nr._1907/2006_(REACH))

Съдържание на онлайн офертата

Операторът на уебсайта, посочен в правното известие, не поема никаква отговорност за актуалността, верността, пълнотата или качеството на предоставената информация в този уебсайт. Исковете за отговорност, свързани с материални или интелектуални вреди, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на невярна или непълна информация, се изключват по принцип, доколкото не е налице доказано умишлена или груба небрежност от страна на оператора, посочен в правното известие.

Всяко съдържание подлежи на промяна и не е обвързващо. Операторът изрично си запазва правото да променя, допълва или изтрива части от страници или цялата оферта/съдържание без отделно обявление или да прекрати временно или постоянно публикуването.

Ние се стараем информацията да е коректна, актуална и изчерпателна и акуратно сме съставили съдържанието на уебсайта.

За предложената информация не можем да поемем гаранция от никакъв вид.

Препратки и връзки с други сайтове (линкове)

За директни или индиректни препратки към уебсайтове на трети страни (" линкове"), които са извън сферата на отговорност на оператора, отговорността се поема само ако операторът е запознат със съдържанието и за него е технически възможно и разумно да предотврати използването в случай на незаконно съдържание.

С настоящото операторът изрично декларира, че към момента на създаване на връзката не е могло да бъде открито незаконно съдържание на съответните уебстраници, към които има препратки. Операторът няма никакво влияние върху дизайна, съдържанието или авторството на свързаните уебстраници. Поради това с настоящото той се дистанцира изрично от цялото съдържание на всички свързани уебстраници, което е било променено след създаването на връзката. Това изявление се отнася за всички връзки, които се намират в собствения уебсайт на оператора, както и за записи на трети страни в книги за гости, дискусионни форуми и списъци за кореспонденция. Само доставчикът на уебстраницата, към която има препратка, носи отговорност за незаконно, невярно или непълно съдържание и по-специално за вреди, които са резултат от използването или неизползването на представената по този начин информация, а не лицето, което само препраща към съответната публикация чрез препратки/линкове.

Авторско право и професионални запазени права

Във всички публикации операторът се стреми да спазва авторските права върху използваните графики, аудио-визуални произведения и текстове, да използва графики, аудио-визуални произведения и текстове, които сам е създал, или да използва безплатни графики, аудио-визуални произведения и текстове.

Всички търговски и фирмени марки, които се появяват на този уебсайт и могат да бъдат защитени от трети страни, са предмет на условията на съответния закон за търговските марки и правото на собственост, което се прилага към регистрирания собственик във всеки отделен случай. Самото споменаване не означава, че търговските марки не са защитени от права на трети лица!

Авторските права за публикуваните материали, създадени от оператора, остават изключителна собственост на оператора на страниците. Всяко възпроизвеждане или използване на части от или цялото съдържание като графики, аудио, видео, аудио-визуални произведения и текстове, както и тяхната подредба, в други електронни или печатни публикации не е разрешено без изричното съгласие на оператора.

 

Снимки, използвани на уебсайта и в каналите на социалните медии

  • Lebosol® Dünger GmbH
  • Adobe Stock

Програмиране & дизайн

Die NetzWerkstatt GmbH & Co. KG
An der Schiffbrücke 2
24768 Rendsburg

Website: www.die-netzwerkstatt.de