Skip to the navigation Skip to the content
Nahaufnahme von Händen eines Mannes welcher einen Stapler führt
Swing

Общи търговски условия

Условия за продажба и доставка

В случай, че не са постигнати писмено други споразумения, важат следните условия за продажба и доставка, както и допълващите разпоредби съобразно International Commercial Terms (Incoterms®) в тяхната най-нова редакция.

 

1. Оферти

Нашите оферти са необвързващи, освен ако не е налице писмено потвърждение за задължаващия им характер.

В нашите цени не е включен Данък добавена стойност(ДДС).

 

2. Поръчки

Поръчките се считат за приети едва след нашето писмено потвърждение. Ако съдържанието на потвърждението за поръчка се различава от самата поръчка, то важи  потвърждението, освен ако купувачът не подаде незабавно писмено възражение.

При предаване на мостра или проба, свойствата на мострата или пробата, както и всички останали данни за стоката се считат само за характерни за съответната стока.

3. Срокове на доставка

Потвърдените от нас срокове на доставка важат само при условие, че ние самите получим стоката правомерно и навреме от нашите доставчици. При действие на по-висша сила от всякакъв характер и независещи от нас препятствия, особено при институционална забрана за внос и доставка, стачки, проблеми с производствените и транспортни предприятия и/или бедствия, ние се освобождаваме от задължението за спазване на потвърдените срокове на доставка, като клиентът няма право да изисква обезщетение от нас.

Задължаваме се да уведомим купувача незабавно при действие на непреодолима сила. Неспазването на договорените срокове на доставка дава право на купувача да откаже поръчката поради забавяне, но само ако предварително и безуспешно ни е дал допълнителен срок от две седмици, като е указал, че в противен случай ще откаже поръчката.

4. Прехвърляне на риска

С предаването на стоката на клиента доставката се счита за завършена. Рискът от евентуално влошаване или загуба на стоката се прехвърля към купувача.

Транспортна застраховка се сключва само при изрично желание на купувача, което трябва да бъде указано в поръчката, и е за сметка на купувача.

5. Рекламации, съдържание на стоката

При стандартни търговски отклонения нагоре или надолу в количеството не се изисква предварителното съгласие на купувача. Исканията за рекламация следва да се отправят в писмен вид незабавно след установяване на дефекта, най-късно 7 дни след пристигане на стоката на адреса на доставка, доколкото не става въпрос за незабележими недостатъци. Дефектната стока следва да бъде представена за оглед на нас или на упълномощено от нас лице в състоянието, в което се е намирала в момента на установяване на дефекта. Доказаните недостатъци ще бъдат компенсирани по наше усмотрение чрез  отстъпка в цената, смяна или връщане на стоката.

Нашето задължение за покриване на щети поради доставка на дефектни стоки или погрешна доставка е ограничено до редуцираната стойност, съответната покупна цена на тази част от доставката, за която се изисква рекламация. Други претенции от всякакъв вид към нас, особено относно възстановяване на щети, включително косвени загуби, са изключени. Ние купуваме и доставяме според посочените от нашите доставчици данни за качество и съдържание на стоките.

6. Плащания

Дневните разходи и разходите по процедурата на плащане са за сметка на купувача. Приемаме плащания с чек само при предварителна договорка за такъв начин на плащане. При плащания с чек денят на вписване на стойността от нашите банки се счита за ден на плащането. Ние не поемаме отговорност за евентуална загуба на чека по време на неговото транспортиране. При забавяне на плащания начисляваме наказателни лихви в стандартния за банките размер.

Искането за рекламация не дава право на пълен или частичен отказ от плащане в рамките на договорения срок. Ако бъде установено значително влошаване на имотното състояние на клиента и/или ако клиентът изпадне в забава на плащанията, имаме право да изискаме незабавно плащане на всички  неизплатени фактури, включително и на тези с предстоящ падеж, както и да извършваме бъдещи доставки само срещу авансово плащане.

7. Запазване на правото на собственост

Ние доставяме само при условие на запазване на правото на собственост до пълното изплащане на всички изисквани от нас суми. Купувачът се задължава да осигури достъп на нас или на упълномощено от нас лице до намиращата се под наше право на собственост стока по всяко време. Ако купувачът е забавил изпълнението на своите задължения, то ние имаме право да разполагаме с намиращата се под нашето право на собственост стока. Купувачът няма право на претенции към нас поради свои разходи, свързани с транспорта, съхранението и др. на тази стока. Докато купувачът изпълнява задълженията си към нас според договореностите, то той има право да преработва и продава стоките, намиращи се все още под нашето право на собственост, в нормалната си търговска дейност, като спазва следното условие: Ако купувачът продаде доставената от нас стока или ако я предаде на трето лице - независимо в какво състояние -

то купувачът прехвърля на нас правото да получим изисканите за продажбата на съответните стоки вземания от приобретателя със всички допълнителни права, включително искания за обезщетения, свързани с препродажбата или монтажа на стоките, в размер на дължимата сума по фактурите на нашите доставки, до момента на пълното изплащане на всички наши искания, при това без да е необходима отделна декларация за прехвърляне на права в конкретните случаи.

Ние имаме право по всяко време да изискаме писмена декларация за прехвърляне на правата. Купувачът има право да събира за нас фидуциарно плащанията, свързани с прехвърлените права, но само ако изпълнява задълженията си за плащания към нас.

8. Място на изпълнение

Мястото на изпълнение на нашите доставки е съответното място на натоварване на стоките.

Място на изпълнение на плащанията на купувача е седалището на нашата фирма.

 

9. Юрисдикция

Споровете са подсъдни и в юрисдикцията на Плевенския окръжен съд. Важи българското право.